iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI

Öncelikle İSG yani İş sağlığı ve Güvenliği nedir bunu açıklamaya çalışalım. Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma ortamındaki risklerin yönetimi ve bunların giderilmesi hakkında karar verilmesinde, toplanan verilerin analiz ve değerlendirilmesine dayanır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSGY), içinde bulunulan şartların iyileştirilmesi, tehlike ve risklerin tanımlanması, analizi, gerekli tedbirlerin alınması, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve müdahalesine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği amaçları doğrultusunda, organizasyon, iletişim ve danışmanlığın temin edilmesini ihtiva eden bir yönetim sistem yaklaşımıdır. Kuruluşlarda proseslerin uygulanması esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlike ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir. Bu yönetim Sistemi uluslar arası standardı ise OHSAS 18001 Standardıdır. Belgelendirmesi ise OHSAS 18001 Belgesi ile gerçekleştirilmektedir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin bir kurumda uygulanabilir bir yapı oluşturulabilmesi için etkin bir OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği doküman sistemi kurulmalı bu dokümantasyona bağlı olarak Kurum Yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili politikasının belirlemesi gerekmektedir. Kurum Yönetimin bu verilerin alması ve uygulamaların yaptırılması için yönetimden birini İş sağlığı ve Güvenliği yönetim temsilcisi olarak görevlendirmesi gerekmektedir. Üst Yönetimin dokümantasyon yapısından gelen verileri değerlendirip önlem alması ve yeni dönem İş Sağlıgı ve Güvenliği hedeflerini belirlemesi için tüm sistemi gözden geçirilmesini sağlamalı ve Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları düzenlemelidir, İSG Risklerinin azaltmak için, tehlike değerlendirmesi ve risk analizleri yapılması gerekmektedir. Organizasyon içerisinde Risklerden etkilenebilecek birimlerin görüşü alınmalı, İSG Risklerini kontrol altına almak için, kişisel koruyucu kullanımı vb. iyileştirici faaliyetler yürütülmelidir, OHSAS 18001 içerisinde Acil durum senaryoları oluşturulmalı ve tatbikatların yapılması gerekmektedir. Sistem içerisinde zorluk çekilen yanlışlık varsa düzeltici ve önleyici faaliyetler yürütülmelidir, İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistiksel çalışmaları yapılmalıdır . Sürekli iş görmezlik, meslek hastalıklarına yakalanma oranı, hastalıktan dolayı iş kaybı, uzuv kaybı, düşme, yaralanma vb. istatistikler takip edilmeli ve değerlendirilmelidir. İş Kazalarının olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır Bu önlemlere yönelik programlar geliştirilmeli ve izlenmelidir.

ohsas 18001 belgesi, is sağlıgı ve güvenliği nedir nasıl saglanır, ohsas 18001 belgesi nasıl alınır kimler verir

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemeler tespit edilmelidir. Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bulunmaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümantasyonu dahilinde İşverenin ve çalışanın sorumluklarını belirlenmesi için Görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili prosedürler ve Görev Tanımları hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu belirlenen zamanlarda toplanmalıdır. İşletmede Çalışanların istek, şikâyet ve önerileri alınarak OHSAS 18001 sistemi değerlendirmelidir . Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmalı ve sonuç raporları saklanmalıdır. OHSAS 18001 İç denetimleri yapılmalıdır . Yönetim Sistem Yaklaşımında Kaza Sebep Analizleri gerçekleştirilmedi ve yüksek riskli bölgelerinin denetiminin sıklığı artırılmalıdır. OHSAS 18001 İletişim ile ilgili prosedürlerİ belirlenmeli , İçeride, acil durumlarda, risk değerlendirmesi iş kolu alanına göre çalışılmalı, Dışarıda, kanuni yükümlülükleri ve diğer koşulları yerine getirmedeki metotlar belirlenmelidir .